Index

Een index biedt de mogelijkheid om items uit de site te verzamelen en in een overzicht te tonen, bijvoorbeeld nieuwsberichten of vacatures. Maar ook een overzicht van links, downloads of een lijst van afdelingen kan met behulp van een index gebouwd worden. Daarnaast kan met een index een ‘nieuw op de site' overzicht worden gegenereerd.

Voor het indexeren van documenten uit één of meer cataloguscategorieën is de module Catalogusindex beschikbaar. De uitleg over deze module is ook in deze Help opgenomen: Catalogusindex.

Verschijningsvorm

schermafbeelding Index nieuwsberichten

Een index bestaat uit een overzicht van items waarbij per item wordt getoond:

 • Titel
 • Publicatiedatum (facultatief)
 • Samenvatting (facultatief)

Boven deze lijst staat (facultatief):

 • een vrije zoekoptie; hiermee kunnen de HTML-pagina's die in de index opgenomen zijn, doorzocht worden
 • en/of een jaar/maand filter; waarbij het maandfilter alle maanden bevat en het jaarfilter enkel de jaren die van toepassing zijn voor de pagina's in de index
 • en/of een trefwoordenfilter; dit betreft een pulldown waarin alle trefwoorden staan die aan één of meerdere index-pagina's gekoppeld zijn (alleen indien thesaurus-functionaliteit aanwezig is)

De ordening van items is naar keuze:

 • chronologisch (minst recente item bovenaan)
 • omgekeerd chronologisch (meest recente item bovenaan)
 • alfabetisch
 • structuur (plaats in IPROX-structuurboom bepaalt de volgorde)

Aangezien een index grote aantallen items kan bevatten, is er een bladeroptie beschikbaar. Het aantal items per pagina is instelbaar. Door op de titel van een item of op de link te klikken, gaat men naar de bijbehorende pagina.

Indien van een pagina die wordt geindexeerd in de samenvatting een afbeelding is opgenomen, dan wordt deze afbeelding in de index getoond. Implementatie-afhankelijk: het kan voorkomen dat de afbeelding voor de index apart in het tabblad Meta wordt opgenomen.

Het inrichten van een index

De redactie heeft de volgende mogelijkheden beschikbaar om de index in te richten:

Welke informatie wordt in de index opgenomen?

 • Zonder startpunt (zie punt hier direct onder) worden items die direct in de structuur onder de Index staan opgenomen, of deze nu staan in een Virtuele Map of "los". In dit geval kan de diepte van de structuur niet worden aangegeven.
 • Door het selecteren van één of meerdere startpunten in de structuur van de website of van een container geeft men aan welke items in de index opgenomen moeten worden. Hierbij is tevens instelbaar of alleen pagina's die in de structuur direct onder een node staan meedoen óf dat ook diepere niveaus in de lijst opgenomen worden.
 • Het is mogelijk berichten van een bepaalde ouderdom uit te sluiten. De opties zijn: ‘toon alleen berichten die jonger zijn dan': 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, geen voorkeur. Op deze manier kan bijvoorbeeld een ‘nieuw op de site overzicht' gemaakt worden.

Hoe toont de informatie?

De informatie kan op veel manieren worden getoond, afhankelijk van de instellingen die de redacteur voor een index gebruikt. Het kan zijn dat de implementatie van uw omgeving afwijkt van onderstaande mogelijkheden.

 • Welke velden worden getoond: De titels van de gevonden items worden standaard getoond. Voor de datum kan men kiezen uit: geen datum tonen; publicatiedatum tonen; publicatiedatum en tijd tonen; ordeningsdatum tonen of ordeningsdatum en tijd tonen.
  Voor de samenvatting kan aangegeven worden of deze wel/niet op de indexpagina getoond moet worden.
 • Volgorde: de ordening van de items is instelbaar. Keuzes: chronologisch, omgekeerd chronologisch, alfabetisch, structuur. Het ordenen op (site)structuur heeft alleen zin bij één startpunt en één niveau diep. Wanneer voor een chronologische of omgekeerd chronologische ordening wordt gekozen, wordt de ordening bepaald op basis van de getoonde datum (publicatiedatum of ordeningsdatum). Indien de redactie ervoor heeft gekozen om geen datum te tonen wordt standaard op publicatiedatum geordend.
 • Aantal items per pagina: men kan aangeven hoeveel items er op één overzichtspagina getoond dienen te worden. Bij meer items dan het ingestelde aantal wordt een bladeroptie getoond.
 • Als het veld "Indeling in maanden" is aangevinkt, verschijnen er in de index tussenkopjes met de maandaanduiding. De ordening kan dan alleen nog maar chronologisch of omgekeerd chronologisch worden. Als een andere waarde is ingevoerd voor de ordening dan wordt het default omgekeerd chronologisch.
 • Het is mogelijk om een specifieke index te maken waarin alleen items worden getoond waarop gereageerd is door bezoekers.
  Vink in dat geval op het tabblad 'Eigenschappen' het veld "Alleen items met reacties tonen" aan.

Welke zoek/filterfuncties worden op de pagina opgenomen?

Om de index efficiënt te kunnen doorzoeken, zijn er voor de bezoeker drie filtermogelijkheden beschikbaar die redactioneel aan of uit gezet kunnen worden:

 1. Vrije zoekfunctie

Wanneer deze optie aangezet wordt, krijgt de bezoeker de mogelijkheid om de index te doorzoeken op basis van free-text-search. Het systeem doorzoekt vervolgens alle geïndexeerde pagina's vanaf het gekozen startpunt op het ingevoerde trefwoord.

 1. Periodefilter

Door middel van uitvalmenu's (jaar, maand) kan een deelselectie worden gemaakt.

 1. Zoeken op trefwoord

Deze optie is alleen van toepassing wanneer thesaurus-functionaliteit is geïmplementeerd. Hiermee kan er een deelselectie gemaakt worden op basis van thesaurus termen die aan de pagina's binnen de index gekoppeld zijn.

Index en startpunt

De Index werkt wanneer in het bewerkingsscherm een startpunt is geselecteerd. Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur (van de site of van een Container) gezocht wordt naar pagina's. Indien men content uit verschillende onderdelen van sites of containers gegroepeerd wil aanbieden, is het mogelijk om meerdere startpunten aan te wijzen.

Een Index werkt ook wanneer geen startpunt is aangegeven. Automatisch zullen de pagina's die in de structuur onder deze Index staan worden weergegeven voor zover zij vallen binnen de criteria van de instellingen.

Definities van de velden

index

Definities van de velden van de Index in het redactiescherm

Naam

Toelichting

Selectie instellingen

Eigenschappen

Samenvatting tonen

Aangevinkt (default): van elk item wordt de samenvatting getoond in de index. Niet aangevinkt: samenvattingen worden niet getoond.

Datum tonen

Opties: Geen datum tonen; Publicatiedatum tonen; Publicatiedatum en tijd tonen; Ordeningsdatum tonen; Ordeningsdatum en tijd tonen.

Ordening

Opties: Chronologisch; Omgekeerd chronologisch; Alfabetisch; Structuur NB: Ordenen op structuur heeft alleen zin bij één startpunt en aantal niveaus onder startpunt = 1.

Maximale ouderdom

Opties: Geen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar

Selectiefilter

Geeft aan welke artikeltypen opgenomen mogen worden in de index. 0 = alles opnemen. Werkt niet in combinatie met paginatypefilter. Slechts éen van beide velden is aanwezig

Paginatype-filter

Geeft aan welke paginatypen opgenomen mogen worden in de index. 0 = alles opnemen. Werkt niet in combinatie met selectiefilter. Slechts éen van beide velden is aanwezig

Trefwoordfilter Bepaalt het resultaat aan de hand van het (de) gekozen trefwoord(en).
AND / OR Standaard is de 'OR operator' indien er meerdere trefwoorden worden ingezet. Er kan voorzien worden in de "AND operator" als deze optie wordt aangevinkt

Aantal niveaus onder startpunt

Bepaalt tot hoe diep in de structuur pagina's in de index opgenomen worden. Wanneer hier niets wordt ingevuld dan doet de complete structuur onder het startpunt mee. Wilt u alleen de pagina's tonen die direct onder het startpunt aangemaakt zijn, vul hier dan 1 in.

Items per pagina

Maximaal aantal items dat getoond wordt op de indexpagina. Indien de index meer items bevat dan hier ingesteld is, verschijnt een bladeroptie. Indien hier niets wordt ingevuld dan tonen alle items op één pagina onder elkaar. Default: 10

Indeling in maanden Aangevinkt: Er verschijnen er in de index tussenkopjes met de maandaanduiding. Dit werkt alleen bij ordening chronologisch of omgekeerd chronologisch.
Alleen items met reacties tonen Aangevinkt: In de index tonen alleen items waarop gereageerd is door bezoekers.

Zoekopties

Vrij zoeken

Aangevinkt: er verschijnt een vrije-zoekoptie

Datum

Aangevinkt: er verschijnt een maand/jaar selectiefilter

Trefwoorden

Aangevinkt: er verschijnt een trefwoorden pulldown. Als er meerdere trefwoordklassen zijn, worden er meerdere pulldowns getoond.

Zoekmethode Aangevinkt: De bezoeker kan kiezen of de zoekactie moet plaatsvinden op basis van een OR actie (Alle woorden) of een AND actie (Exacte zin)
Zoekformulier persistent Aangevinkt: zoekformulier blijft zichtbaar als de zoekresultaten worden getoond.
Selectie instellingen

Als het veld Ordening door de redacteur is ingevuld, kunnen de items binnen de index kunnen door de bezoeker zelf worden gesorteerd op basis van de vooraf geselecteerde mogelijkheden bijvoorbeeld alfabetisch, chronologisch of omgekeerd chronologisch.

Als het veld Facetten door de redacteur is ingevuld, kunnen de items binnen de index door de bezoeker worden gefilterd met behulp van facetten (trefwoordklassen).

Startpunt (repeterend)

Startpunt

Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur gezocht wordt naar pagina's voor de index. Het is het mogelijk om meerdere startpunten aan te wijzen.

Algemeen

Tekst bij niets gevonden

Indien de index geen items bevat, wordt deze tekst onder de inleiding getoond. Default: Er zijn helaas geen resultaten.

Inhoud

Inleiding

De inleiding wordt direct onder de titel boven de lijst met items getoond.

ABC-Index

Met het paginatype ABC-index kan een inhoudsopgave van een aangewezen selectie gemaakt worden gepresenteerd in een alfabetische indeling. Iedere letter levert een eigen regel op in de presentatie. Met de instelling 'Aantal kolommen per lijst' kan de breedte van de lijsten op deze regel ingesteld worden. Hieruit wordt automatisch het aantal lijsten dat naast elkaar gepresenteerd wordt berekend. Standaard tonen lijsten net zo breed als de hele regel is.

Items tonen op een kaart

Het is mogelijk om geïndexeerde items op een kaart te tonen in plaats van in een lijst. Daartoe dienen de items te worden voorzien van geo-informatie. Hiervoor is de optie "Locatie" in het Meta-tabblad beschikbaar voor veelpaginatypen.

Zoekformulier