Enquete

Op een volgende pagina staande schermafbeeldingen die bij deze Module horen. Overigens, de modules Enquete en Mailformulier vertonen veel overeenkomsten.

NB. In IPROX 4.3 zullen het Mailformulier en de Enquete zijn samengevoegd in de module "Formulier". De werking en velden zijn nauwelijks gewijzigd. Onderstaande informatie blijft geldig.

Om de wensen en/of meningen van de doelgroep te meten, kan het zinvol zijn een enquête in te zetten. Een enquête bestaat uit een vragenformulier, waarvan de antwoorden binnen IPROX geanalyseerd kunnen worden. De resultaten worden in de IPROX-database opgeslagen en kunnen vanuit de redactie omgeving worden opgevraagd.

Verschijningsvorm

De redactie kan zelf de samenstelling en de opbouw van het enquêteformulier bepalen. De complete vragenlijst staat altijd op één scherm waarbij de velden getoond worden in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt.

Het formulier kent een aantal verschillende velden die - met uitzondering van tussentekstvelden - alle van een label zijn voorzien. Verplicht in te vullen velden zijn herkenbaar aan een markering (*). Bezoekers vullen de velden in en klikken vervolgens op [Verzenden]. Wanneer niet alle verplichte velden ingevuld zijn, wordt dit gemeld. De bezoeker kan het formulier dan alsnog aanvullen. Het formulier wordt vervolgens verzonden.

Cookies en OPT-in

Indien u wilt dat de bezoekers een enquete eenmalig mogen invullen, dan kunt u hier op twee manieren voor zorgen.

Cookies instellen

Een cookie is geen waterdichte beveiliging. Gevorderde gebruikers kunnen hun cookie verwijderen en dan nogmaals de enquete invullen. NB: Op gedeelde systemen waarop onder een gedeelde algemene account wordt gewerkt, kan zo maar één keer de enquete worden ingevuld.

Werken met OPT-in

Hierbij vult de gebruiker eerst naam en e-mailadres in. Na klikken op een link in de mail kan vervolgens de enquete worden ingevuld. Probeert de gebruiker het daarna nogmaals, dan volgt een melding dat er met dat e-mailadres al een enquete verzonden is. Dit is dus niet te omzeilen met het verwijderen van een cookie.

Formulier-elementen

Het enquêteformulier bevat een aantal standaardvelden die door de redacteur aan- of uitgezet kunnen worden. De presentatievolgorde van deze velden in het formulier is vast en in overeenstemming met de volgorde in het bewerkingsscherm. Per veld kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen voordat hij het formulier kan verzenden. Bij de velden postcode, telefoon en E-mail vindt (beperkte) validatie plaats.

Daarnaast kan men het formulier verder uitbouwen door het toevoegen van de volgende elementen. Per toegevoegd element kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen.

Selectievraag

Hiermee kan een meerkeuze vraag op het mailformulier worden geplaatst. De redactie kan hierbij kiezen uit verschillende presentatievormen: checkboxen, lijst, dropdown lijst, radiobuttons. Het wordt aangeraden om de diverse labels (vragen, antwoorden) niet te lang te maken. In dat geval kan beter een tussentekst worden gebruikt.

Tekstveld

Een veld voor vrije invoer van tekst door de bezoeker waarbij het aantal regels en het veldtype redactioneel ingesteld kan worden. Tevens kan het maximale aantal karakters worden ingevoerd dat het tekstveld mag bevatten.

Tussentekst

Tekst tussen twee velden, dit kan bijvoorbeeld een toelichting zijn. Een tussentekst heeft geen label.

Bijlage

Een veld om de bezoeker de mogelijkheid te geven een bijlage mee te sturen met de enquête.

Datum

Een veld om een datum in te vullen, aan te duiden als: dd/mm/jjjj.

Tijd

Een veld om een tijd in te vullen, aan te duiden als: uu:mm.

Business Logic en validatie

Het enquêteformulier kent geen mogelijkheden voor business logic; vraagstelling is dus niet afhankelijk van de gegeven antwoorden. Het is wel mogelijk om bij tekstvelden (beperkt) validatie uit te voeren (op e-mail, postcode, telefoon).

Indien u gebruik wilt maken van business logic formulieren dan kunt u op onze site meer informatie hierover vinden: IPROX FORMS

Enquête-resultaten via moderatie

De resultaten van een enquête zijn in IPROX op te vragen via het menu Moderatie > Enquête. Hier vindt u een overzicht van alle aanwezige enquêtes geordend volgens de sitestructuur. Na selectie van een enquête verschijnen de gegevens.

Via het tabblad ‘Resultaten' zijn de inzendingen per vraag te beoordelen, waarbij de antwoorden op meerkeuzevragen in aantallen en percentages worden weergegeven.

Het tabblad ‘Respondenten' toont een overzicht van personen die de enquête ingevuld hebben. Vanuit dit scherm kunt u bijdragen verwijderen door de box voor Verwijderen aan te vinken en vervolgens op de knop linksonder [Verwijder geselecteerde bijdragen] te klikken.

Vanuit bovengenoemd tabblad kunt u ook de resultaten van een individu opvragen door op de betreffende link te klikken. U komt dan in het tabblad van de Respondent. De input op open vragen is alleen in de Respondent-schermen opgenomen.

  • Export CSV: Door te klikken op het icoon ‘Export CSV‘ kunnen de resultaten als kommagescheiden bestand geëxporteerd worden naar Excel.
  • Export Excel: Door te klikken op het icoon ‘Export Excel' kunnen de resultaten met eenvoudige opmaak geëxporteerd worden naar Excel. Dit werkt alleen vanaf Excel versie 2002.

Bekijk voor een schermafbeelding de volgende pagina.

Enquête-resultaten tonen op de site

Het is mogelijk om de resultaten van een enquête te tonen op de website. Redactioneel kan ingesteld worden óf de resultaten worden getoond en zo ja, van welke vragen de resultaten worden getoond.
Hiertoe zijn de volgende nieuwe velden toegevoegd:

  • Instellingen: Resultaten tonen
  • Selectievraag: Toon in resultaten

Als ‘Resultaten tonen’ AAN staat, krijgt de bezoeker na verzending van de enquête een overzicht te zien van de gegeven antwoorden per vraag. Voorlopig werkt deze optie alléén voor selectievragen.

Definities

Veld

Toelichting

Instellingen
Bevestigingsscherm tonen Aangevinkt: het enquêteformulier wordt in 2 stappen afgehandeld. Na het invullen van de gegevens krijgt de bezoeker een bevestigingsscherm te zien.
Cookie plaatsen Aangevinkt: nadat de bezoeker de enquête heeft ingevuld wordt een cookie geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een bezoeker vaker dezelfde enquête kan invullen.

Inhoud

Formulier

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan het enqueteformulier

Afsluiter

Korte afsluitende tekst onderaan het enqueteformulier

Bevestiging
Inleiding Inleidende tekst van de bevestiging.
Afsluiting Afsluitende tekst van de bevestiging.

Verzending

Bericht na verzending

Tekst die de bezoeker ziet na het klikken op ‘verzenden’. Default: Bedankt voor uw reactie.

Bericht na fout

De tekst die verschijnt als er een fout optreedt bij de verzending van het formulier. Geen default aangegeven.

Standaardveldenop het enquêteformulier. Voor alle standaardvelden geldt:

‘Plaatsen’ aangevinkt: het veld wordt opgenomen in het enquêteformulier.

‘Verplicht’ aangevinkt: het veld moet door de bezoeker verplicht worden ingevuld.

Naam

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Email

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Organisatie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Functie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Adres

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Postcode

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Plaats

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Land

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Telefoon

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Fax

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Uw bericht

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Captcha

Veld om ervoor te zorgen dat een formulier door een persoon wordt ingevuld en niet door een computer. ( Completely Automated Turing Test To Tell Computers and Humans Apart)

Element

Toevoegen element

Via een uitvalmenu kunnen elementen aan het enquêteformulier worden toegevoegd. Hierbij heeft men de keuze uit:
1. Selectievraag

2. Tekstveld

3. Tussentekst

4. Bijlage

5. Datum

6. Tijd

1. Selectievraag

Label

Tekst van de vraag. NB: Wanneer een lange tekst moet worden ingevoerd (met uitleg) kan hier beter een tussentekst worden gebruikt.

Verplicht

Aangevinkt = bezoeker moet veld verplicht invullen

Type

Hier moet één type gekozen worden. Op basis van het type wordt uiterlijk en logica van de selectievraag bepaald. Op de pagina mailformulier zijn de verschillende onderstaande opties grafisch weergegeven.

Maak een keuze uit:

Checkbox: meerdere antwoorden kiesbaar

Dropdownlijst: één antwoord kiesbaar

Lijst: meerdere antwoorden kiesbaar

Radiobuttons: één antwoord kiesbaar

Toevoegen Antwoord

Nadat de selectievraag is ingevoerd kan men een onbeperkt aantal antwoorden toevoegen

Antwoord

Voor een mogelijk antwoord op de selectievraag in.

2. Tekstveld

Label

Aanduiding van het tekstveld.

Verplicht

Aangevinkt: bezoeker moet veld verplicht invullen

Veldtype

Wanneer hier het veldtype wordt aangegeven, wordt eenvoudige veldvalidatie uitgevoerd. De veldtyoen E-mail, Postcode en Telefoon kennen validatie, de bezoeker moet valide gegevens invoeren. Het veldtype Vrij kent geen validatie.

Rijen

Geef hier de hoogte van het tekstveld aan (aantal rijen). NB: Indien de ingestelde hoogte groter is dan 1 dan werkt de validatie niet meer.

Maximale lengte invoer In dit veld kan het maximale aantal karakters worden ingevoerd dat het tekstveld mag bevatten.

3. Tussentekst

Tekst

Tekst die in het enquêteformulier wordt getoond, bv. een uitleg.

4. Bijlage Hiermee kan de bezoeker een bijlage meegeven aan de enquete.
5. Datum Een veld om een datum in te vullen, aan te duiden als: dd/mm/jjjj.
6. Tijd Een veld om een tijd in te vullen, aan te duiden als: uu:mm

Afhandeling enquêteformulieren

Standaard worden de ingevulde enquêteformulieren opgeslagen in IPROX. Het is echter ook mogelijk om de gegevens te versturen naar een redactioneel opgegeven e-mailadres. Hiertoe dienen aan het instellingen cluster een aantal extra velden te worden toegevoegd ( Onderwerp; Bestemming: Afzender) Dit kan indien gewenst nog verder uitgebreid worden met de opties ‘Kopie naar' en ‘Afschrift versturen' Zie voor meer informatie over deze extra velden het paginatype Mailformulier.

Zoekformulier