Formulier

Inleiding

Binnen een site kunnen formulieren, waaronder contact-, reactie- en bestelformulieren, worden opgenomen. Deze formulieren moeten vrij samen te stellen zijn. Hierdoor wordt de bezoeker van de site in staat gesteld op een eenvoudige manier een vraag te stellen of informatie aan te vragen.

De redactie kan zelf de samenstelling en de opbouw van het formulier bepalen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van zowel gesloten als open vragen. Na het invullen en verzenden van het formulier door de bezoeker, komt er een e-mail binnen op het adres dat de redactie aan het formulier verbonden heeft.

Privacy

De mail is standaard overzichtelijk opgebouwd en bevat alle velden die in het formulier opgenomen zijn.

In het kader van privacy-wetgeving is het echter onwenselijk om mails met data te versturen. Daarom is er nu een voorziening waarbij:

 • De afhandelaar een attenderingsmail krijgt met een link naar het moderatiescherm.
 • De afzender een afschrift krijgt zonder formulier-velden.

Hiermee wordt gewaarborgd dat privacy-gevoelige gegevens niet per mail worden verstuurd.

Verschijningsvorm

Het mailformulier wordt in twee stappen afgehandeld. Stap 1 betreft het invullen van het formulier vanuit de website, stap 2 betreft de daadwerkelijke verzending.

Stap 1: INVULLEN

Het formulier kent een aantal verschillende velden die - met uitzondering van tussentekstvelden - alle van een label zijn voorzien. Verplicht in te vullen velden zijn herkenbaar aan een markering (*). 
Redactioneel kunnen de vaste en vrije velden van een formulier worden voorzien van een toelichting. De bezoeker klikt op een icoon (vraagteken) om de toelichting te zien.
Ook kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde placeholders.
Bezoekers vullen de velden in en verzenden vervolgens het formulier.

Bij incorrect ingevulde velden is er direct feedback, inclusief een toelichting ('Geen geldig e-mailadres'). Ook wanneer een bezoeker een formulier wil verzenden zonder dat alle verplichte velden zijn ingevuld, verschijnt er een melding. Onder deze melding wordt een samenvatting getoond van de ontbrekende en/of foutief ingevoerde gegevens, en kan er direct doorgeklikt worden naar het aan te passen veld.

Stap 2: Bevestigen (optioneel)

De bezoeker krijgt voor verzending eerst nog een overzicht te zien van de door hem ingevulde informatie met het verzoek om de verzending te bevestigen. Van hieruit kan de bezoeker terugkeren om velden aan te passen óf kiezen voor verzenden. Vervolgens komt de e-mail binnen op het adres dat aan het formulier verbonden is.

AFSCHRIFT

Indien dit vooraf door de redactie ingesteld is, ontvangt de verzender een afschrift. Deze instelling kan ook standaard ingesteld worden voor alle formulieren.

Business Logic en validatie

De complete vragenlijst staat altijd op één scherm waarbij de velden getoond worden in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt. Het mailform kent geen mogelijkheden voor business logic in die zin dat de vraagstelling afhankelijk is van gegeven antwoorden. Wel is het mogelijk om bij tekstvelden een beperkte validatie uit te voeren op e-mail, postcode of telefoonnummer.

Indien u gebruik wilt maken van formulieren met business logic dan kunt u hierover op onze site meer informatie vinden: IPROX FORMS

Formulier-elementen

Een mailform bevat een aantal standaardvelden die door de redacteur aan- of uitgezet kunnen worden. De presentatievolgorde van deze velden in het formulier is vast en in overeenstemming met de volgorde in het bewerkingsscherm.
Per veld kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen voordat hij het formulier kan verzenden. Daarnaast kan men het formulier verder uitbouwen door het toevoegen van de volgende elementen:

 • Selectievraag
  Hiermee kan een meerkeuze vraag op het mailformulier worden geplaatst. De redactie kan hierbij kiezen uit verschillende presentatievormen: checkboxen, lijst, dropdown lijst, radiobuttons.
  Tip: Maak de diverse labels (vragen, antwoorden) niet te lang. In dat geval kan beter een Tussentekst worden gebruikt.

Voorbeeld van checkboxen, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

voorbeeld checkboxen

Voorbeeld van een lijst.

Voorbeeld van een lijst

Voorbeeld van een dropdown lijst

voorbeeld van een dropdown lijst

Voorbeeld van radiobuttons, één antwoord is mogelijk.

voorbeeld radiobuttons

 • Tekstveld
  Een veld voor vrije invoer van tekst door de bezoeker, waarbij het aantal regels en het veldtype redactioneel ingesteld kan worden.
 • Tussenkop
  Als gebruik wordt gemaakt van een Tussentekst (zie onder), dan kan hier een extra kop aan worden toegevoegd.
 • Tussentekst
  Tekst tussen twee velden, over de hele breedte van het Formulier. Dit kan bijvoorbeeld een toelichting zijn. Een tussentekst heeft geen label.
 • Bijlage
  Een veld om de bezoeker de mogelijkheid te geven een bestand te uploaden, bijvoorbeeld een curriculum vitea als het om een sollicitatieformulier gaat.
 • Datum
  Een veld om een datum in te vullen (dd/mm/jjjj)
 • Tijd
  Een veld om een tijd in te vullen (uu:mm)

Per toegevoegd element kan worden aangegeven of de bezoeker het veld verplicht in moet vullen.

Definities

Veld

Toelichting

Velddefinities module formulier

Tabblad: Instellingen

Bevestigingsscherm tonen Na invullen toont eerst een overzicht met de ingevoerde gegevens (Stap 2, zie boven).
Sla het formulier op Verzonden formulieren worden opgeslagen in IPROX. Via Moderatie > Formulieren zijn de ingezonden formulieren te raadplegen.
Mail het formulier Het formulier wordt als e-mail verzonden; standaard incl. de ingevulde gegevens.
Opt-in De bezoeker moet eerst zijn/haar e-mailadres bevestigen alvorens het formulier te kunnen invullen.
Cookie plaatsen Het formulier mag maar één keer worden verstuurd.

Onderwerp

Tekst die bij de ontvanger verschijnt als Onderwerp van het ontvangen afschrift. Standaard is dit de titel van het Formulier.

Bezoeker mag onderwerp invullen

De titel van de pagina wordt getoond als Onderwerp, en dit kan aangepast worden door de bezoeker.

Bestemming

Aan (To): E-mailadres waar de e-mail naartoe wordt gestuurd.
Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Kopie naar

Cc: Zichtbaar e-mailadres waar een kopie van de e-mail naartoe wordt gestuurd.
Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Bezoeker mag Kopie naar invullen

De bezoeker mag een e-mailadres invullen waar het formulier óók naar verstuurd zal worden. 
Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Bcc

Bcc: Niet zichtbaar e-mailadres waar een kopie van de e-mail naartoe wordt gestuurd. 
Indien dit is ingesteld voor uw site is het mogelijk om in dit veld meerdere e-mailadressen in te vullen, gescheiden door een ;

Afzender naam

Dit is de naam van de afzender zoals deze wordt weergegeven bij de ontvangen e-mail (ook bij het afschrift).

Afzender e-mailadres

E-mailadres dat wordt gebruikt als Afzender van de e-mail.
Hiervoor kan een standaard e-mailadres worden ingesteld, zodat deze waarde bij ieder nieuw formulier vooringevuld is (maar wel aangepast kan worden).

Afschrift versturen

De bezoeker die het formulier verstuurt, ontvangt een kopie (dit kan alleen als het formulier een ingevuld e-mailveld bevat).

Afschrift op verzoek versturen

De bezoeker kan zelf aangeven of hij/zij een afschrift wenst te ontvangen.

Gebruiker levert afzender e-mailadres

Het e-mailadres van de bezoeker zal worden gebruikt als Afzender van het verzonden formulier.

Bijlagen niet meesturen in mail

Door de bezoeker meegestuurde bijlagen worden niet meegestuurd met de e-maik. Deze zijn via Moderatie > Formulieren te raadplegen.

Verzonden gegevens downloaden

Na verzending toont een link waarmee de ingestuurde gegevens als tekstbestand (TXT) kunnen worden gedownload.

Tabblad: Inhoud

Formulier

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan het mailformulier (stap 1).

Afsluiter

Korte afsluitende tekst onderaan het mailformulier (stap 1).

Bevestiging

Inleiding

Korte inleidende tekst bovenaan bevestigingsscherm (stap 2).

Afsluiter

Korte afsluitende tekst onderaan bevestigingsscherm (stap 2).

Verzending

Bericht na verzending

Tekst die de bezoeker ziet na het klikken op ‘verzenden'. Default: Bedankt voor uw reactie.

Bericht na fout

Bericht dat getoond kan worden aan de bezoeker als het versturen van het formulier niet gelukt is.

OPT-IN

Inleiding Inleiding voor het Opt-in venster (zie boven).
Afsluiter Afsluiter voor het Opt-in venster (zie boven).
Mail tekst Toelichting op opt-in die in de verzonden mail staat.

E-mail

Inleiding Inleiding die toont in de ontvangen e-mail.
Afsluiter Afsluiter die toont in de ontvangen e-mail.
Geen formuliervelden De ingevulde gegevens worden niet verstuurd in de e-mail (alleen de velden Inleiding en Afsluiter tonen).

Tabblad: Standaardvelden

Voor alle standaardvelden geldt:
- ‘Plaatsen' aangevinkt: het veld wordt opgenomen in het mailformulier.
- ‘Verplicht' aangevinkt: het veld moet door de bezoeker verplicht worden ingevuld.

Naam

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Email

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen. Wanneer de bezoeker een ongeldig e-mailadres invoert, verschijnt direct de melding ‘geen geldig e-mailadres’. Het formulier wordt niet verstuurd.

Organisatie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Functie

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Adres

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Postcode

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Plaats

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Land

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Telefoon

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Fax

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Uw bericht

Naar keuze te plaatsen of verplicht te stellen.

Referentie

Er wordt een referentienummer gegenereerd: een automatisch gegenereerde unieke waarde die zowel in de attenderingsmail als in het afschrift opgenomen is.
In het veld 'Label' kunt u deze referentie zelf een naam geven (zaaknummer, meldingnummer, ...).

Captcha

Veld om ervoor te zorgen dat een formulier door een persoon wordt ingevuld en niet door een computer.

Element

Toevoegen element

Via een uitvalmenu kunnen elementen aan het mailformulier worden toegevoegd. Hierbij heeft men de keuze uit:
1. Selectievraag

2. Tekstveld

3. Tussentekst

4. Bijlage

5. Datumveld

6. Tijdveld

Voor alle elementen geldt:
- ‘Verplicht' aangevinkt: het veld moet door de bezoeker verplicht worden ingevuld.

1. Selectievraag

Label

Tekst van de vraag. NB: Wanneer een lange tekst met uitleg moet worden ingevoerd kan hier beter eerst een tussentekst plaatsen.

Minimaal aantal Het minimale aantal antwoorden dat bij deze vraag gegeven moet worden.

Maximaal aantal

Het maximale aantal antwoorden dat bij deze vraag gegeven moet worden.

Type

Hier moet één type gekozen worden. Op basis van het type wordt uiterlijk en logica van de selectievraag bepaald.

Maak een keuze uit:

 • Checkbox: meerdere antwoorden kiesbaar
 • Dropdownlijst: één antwoord kiesbaar
 • Lijst: meerdere antwoorden kiesbaar
 • Radiobuttons: één antwoord kiesbaar

Toelichting

Tekst die toont tussen de vraag en de antwoorden.

Toevoegen Antwoord: Nadat de selectievraag is ingevoerd kan men een onbeperkt aantal antwoorden toevoegen.

Antwoord

De antwoord-optie waarvoor de bezoeker kan kiezen.

2. Tekstveld

Label

Aanduiding van het tekstveld.

Placeholder

Invulsuggestie in het veld die verdwijnt, zodra de bezoeker in het veld typt.

Veldtype

Wanneer hier het veldtype wordt aangegeven, wordt eenvoudige veldvalidatie uitgevoerd. Maak een keuze uit:

 • E-mail
 • Postcode
 • Telefoon
 • Telefoon Nederlands (10 cijfers)
 • E-mail (van)
 • Naam (van)
 • E-mail (afschrift naar)
 • E-mail (naar)
 • Vrij (geen validatie)

Rijen

Geef hier de hoogte van het tekstveld aan.
NB: Indien de ingestelde hoogte groter is dan 1 dan werkt de veldvalidatie niet.

Maximale lengte invoer

Het maximale aantal karakters dat mag worden ingevoerd in dit veld.

Toelichting

Ruimte om een tekst als toelichting bij dit veld te plaatsen. Toont tussen label en invulveld.

Automatisch invullen

Hiermee kan via autocomplete de juiste waarde door de browser worden ingevuld.

3. Tussenkop

Label

De tekst die als Tussenkop moet tonen.

Tonen in mail

De Tussenkop wordt opgenomen in het verzonden formulier.

4. Tussentekst

Tekst

Tekst die in het mailformulier wordt getoond, bijv. een uitleg.

Tonen in mail

De Tussentekst wordt opgenomen in het verzonden formulier.

5. Bijlage

Label

Aanduiding van de bijlage.

6. DATUM
Label Aanduiding van het datum veld.
7. TIJD
Label Aanduiding van het tijdveld.

Zoekformulier