Dossier

Een dossier is een specifieke vorm van een index en maakt het mogelijk om informatie rondom een bepaald onderwerp te verzamelen. Elk dossier wordt door het systeem geheel automatisch samengesteld op basis van thesaurusbegrippen (trefwoorden).

Wanneer de redactie een dossier over ‘onderwerp A' aanmaakt, dan zal dit dossier - behoudens een redactionele inleiding - géén eigen informatie bevatten. Het dossier verzamelt automatisch verschillende paginatypen zoals artikelen, veelgestelde vragen, formulieren en links waar ‘onderwerp A' als trefwoord aan hangt. Redactioneel wordt een startpunt in de sitestructuur ingesteld. Wanneer de homepage als startpunt wordt ingesteld zijn alle pagina's binnen de website waaraan het trefwoord ‘onderwerp A' hangt, via dit dossier te vinden.

Verschijningsvorm

Het dossier start optioneel met een inleiding. Daaronder wordt geautomatiseerd aangeven welke soorten informatie het dossier bevat, bijvoorbeeld Artikelen, Nieuwsberichten.

Alle gevonden items worden op één pagina getoond en onderverdeeld naar paginatype. Bij een aantal paginatypen (bijv. artikel) is het mogelijk een verdere onderverdeling te maken in informatietype (bijvoorbeeld nieuwsberichten, toespraken. De onderverdeling in paginatype / informatietype ligt vast en er is een vaste presentatievolgorde.

Via ankers bovenin het scherm kan men direct naar een bepaald paginatype en/of informatietype springen. Per item wordt getoond: titel, dit is tevens een link, datum (facultatief) en samenvatting (facultatief). Na aanklikken gaat men naar de bijbehorende pagina.

De verschillende paginatypen/informatietypen die in een dossier opgenomen kunnen worden zijn implementatie specifiek.

voorbeeld van een paginatype dossier

Het inrichten van het Dossier

De redacteur heeft de volgende twee mogelijkheden beschikbaar om het dossier in te richten:

A. Welke informatie wordt opgenomen

  1. Door het selecteren van één of meerdere startpunten in de structuur van de website of van een container, geeft men aan welke items in de dossier opgenomen moeten worden.
  2. Het is mogelijk berichten van een bepaalde ouderdom uit te sluiten. De opties zijn: ‘toon alleen berichten die jonger zijn dan': 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, geen voorkeur. Op deze manier kan bijvoorbeeld een ‘nieuw op de site overzicht' gemaakt worden.
  3. Wanneer men een trefwoord selecteert, worden in het dossier alleen pagina's getoond waaraan dit trefwoord gekoppeld is. Het is mogelijk meerdere trefwoorden te selecteren. Hierbij kan men kiezen of het dossier wordt samengesteld op basis van een OR-operatie tussen de trefwoorden (en-of) óf op basis van een AND-operatie tussen de trefwoorden (en-en)
  4. Men kan aangeven welke paginatypen opgenomen mogen worden in het dossier.

B. Hoe deze informatie toont

  1. Welke velden worden getoond: De titels van de gevonden items worden standaard getoond. Voor de datum kan men kiezen uit: geen datum tonen; publicatiedatum tonen; publicatiedatum en tijd tonen; ordeningsdatum tonen of ordeningsdatum en tijd tonen. Voor de samenvatting kan aangegeven worden of deze wel/niet op de dossierpagina getoond moeten worden.
  2. Volgorde: de items worden per paginatype getoond waarbij binnen een bepaald paginatype de ordening van items instelbaar is. Keuzes: chronologisch, omgekeerd chronologisch, alfabetisch, structuur. Het ordenen op (site)structuur heeft alleen zin bij één startpunt en één niveau diep. Wanneer voor een chronologische of omgekeerd chronologische ordening wordt gekozen, wordt de ordening bepaald op basis van de getoonde datum (publicatiedatum of ordeningsdatum). Indien de redactie ervoor heeft gekozen om geen datum te tonen wordt standaard op publicatiedatum geordend.

! NB

Essentieel voor het samenstellen van dossiers is dat men in het redactiescherm één of meerdere trefwoorden selecteert. Op basis hiervan wordt het dossier automatisch samengesteld. Het is zo tevens mogelijk meerdere dossiers in te richten met gedeeltelijk dezelfde pagina's. Indien géén trefwoord wordt ingevuld, blijft het dossier leeg!

! NB

Het Dossier werkt alleen wanneer in het redactiescherm een startpunt is geselecteerd. Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur gezocht wordt naar pagina's.

Velddefinities

schermafbeelding Module dossier tabbladen redactiescherm

Definities module Dossier

Veld

Toelichting

Selectie instellingen

Eigenschappen

Samenvatting tonen

Aan = de samenvattingen van de geselecteerde items worden getoond. Uit = van elk geselecteerd item wordt alleen de titel getoond.

Datum tonen

Maak een keuze uit: geen datum tonen; publicatiedatum tonen; publicatiedatum en tijd tonen; ordeningsdatum tonen of ordeningsdatum en tijd tonen. Deze keuze geldt voor alle geselecteerde items.

Ordening

Kies hier in welke volgorde u de items wilt tonen (binnen een bepaald paginatype): Chronologisch (nieuwste item onderaan), omgekeerd chronologisch (nieuwste item bovenaan), alfabetisch, structuur. Ordening op structuur is alleen zinvol bij één startpunt en één niveau.

Maximale ouderdom

Opties: Geen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar.

Trefwoordfilter

Hier moet men één of meerdere trefwoorden selecteren op basis waarvan het dossier gegenereerd wordt. Als resultaat worden alleen die items getoond waaraan deze trefwoorden gekoppeld zijn. Indien géén trefwoord wordt ingevuld tonen alle pagina's aan de hand van de selectie instellingen.

Trefwoordfilter AND operator

Default staat deze uit (niet aangevinkt) wat inhoudt dat het dossier wordt samengesteld op basis van een OR-operatie tussen de trefwoorden (en-of). Wanneer het hokje wel wordt aangevinkt wordt het dossier samengesteld op basis van een AND-operatie tussen de trefwoorden (en-en).

Paginatype-filter

Hier kan de redactie aangeven welke paginatypen in het dossier kunnen worden opgenomen. Indien men hier géén keuze maakt worden alle paginatypen getoond. Door middel van de pijltjestoetsen kan men de gewenste paginatypen naar het groene vlakje verplaatsen.

Aantal niveau's onder startpunt Hier wordt aangegeven hoeveel niveau's onder het startpunt worden meegenomen in de inhoud van dit dossier.
Items per pagina Hier wordt aagegeven hoeveel items er per pagina worden getoond. Is het dossier groter dat dit aantal items, dan wordt er automatisch een bladerfunctie opgenomen.
Niet bladeren Als dit wordt aangevinkt dan word het vorige veld (Items per pagina) genegeerd.
Indeling in maanden Het resultaat wordt per maand getoond, waarbij de maanden automatisch als koppen verschijnen.
Toon op basis van begin- en einddatum
Zoekopties
Vrij zoeken Aangevinkt: er is een veld waarop gezocht kan worden op vrij in te vullen tekst.
Zoekmethode
Datum Zoeken tussen publicatiedatums.
Trefwoorden Aangevinkt: in het Dossier kan gezocht worden op trefwoorden. Als er meerdere trefwoordklassen zijn, worden er meerdere pulldowns getoond.
Startpunt

Toevoegen startpunt

Het startpunt definieert vanaf welk punt in de structuur gezocht wordt naar pagina's. Dit kan een node in de website zijn of in een container. Het is mogelijk meerdere startpunten te selecteren. Afhankelijk van uw omgeving kan er slechts één startpunt of kunnen er meerdere startpunten worden ingesteld.

Algemeen

Tekst bij niets gevonden

De tekst die verschijnt wanneer het programma geen pagina's vindt.

Inhoud

Inleiding

De inleiding wordt boven de lijst met informatie getoond en kan een korte introductie van het Dossier bevatten.

Zoekformulier